תוכנית מעברים

03/03/2021

מעברים - תוכנית לפיתוח תעסוקתי קהילתי במגזר הכפרי בשותפות המועצות האזוריות, משרד הרווחה ועמותת בעצמי.

תוכנית מעברים צמחה כמענה למשבר הקהילתי-חברתי-כלכלי במגזר הכפרי בו מצאו עצמם רבים מתושבי המועצות האזוריות באזורי הפריפריה ללא תעסוקה, ללא משאבים אישיים וקהילתיים מתאימים להשתלבות בשוק העבודה וללא שירותים תעסוקתיים מתאימים באזורי מגוריהם. מרכז מעברים הראשון הוקם בשער הנגב בשנת 1999.
התוכנית מבוססת על אסטרטגיה משולשת של פיתוח הון קהילתי כמנוף לתעסוקה, פיתוח הון אנושי ופיתוח מערכת משולבת של הגורמים והשירותים הקשורים לתעסוקה, המהווים יחד תשתית תעסוקתית מקומית, הנותנת מענה בגישה קהילתית לצרכים התעסוקתיים המשתנים באזור.

עקרונות פרויקט מעברים
  • ניצול חוסנה של האוכלוסייה במגזר הכפרי, ההון האנושי המצוי בה ויכולתה להתאגד ולהתארגן.
  • התמודדות עם נושא התעסוקה בתפיסה הקהילתית.
  • זיהוי והעצמה של כוחות בתוך הקהילה ויצירת חיבור מתמיד ביניהם לבין הסביבה התעסוקתית.

שלושת תחומי הפעילות המרכזיים של התוכנית
1. הנחת תשתית אזורית מתכללת בתחום התעסוקה
מודל מעברים מהווה תשתית תעסוקתית מקומית, המשותפת לשתיים-שלוש מועצות אזוריות, היוצרות יחד יחידה אזורית המתמחה בתחום התעסוקה בראייה מתכללת. תשתית זו יוצרת את החיבורים בין תהליכים כלכליים מקומיים לבין תהליכים תעסוקתיים. התשתית המקומית עוסקת בגיבוש מדיניות תעסוקה ובאיגום משאבים, לצד גיוס כוחות מקומיים-כלכליים וחברתיים. תפקיד התשתית המקומית הינו ליצור שותפות מקומית ולאגם את כל הגופים המטפלים בנושאי תעסוקה וקהילה הן מהרמה הארצית - גופים ממשלתיים וארגונים ארציים, והן ברמה המקומית - המועצות האזוריות, היישובים וגורמים נוספים. תשתית זו מאגמת משאבים וידע ומאפשרת מתן שרות מגוון לתושבים כמענה למצבים התעסוקתיים המשתנים בתקופות שונות, באופן נגיש לאוכלוסיית האזור ומותאם לצרכים וליכולות של המועצות השותפות.
2. מתן שירותים תעסוקתיים לפרט
הטיפול בפרט נעשה בגישה כוללנית בהתייחס לכל מעגלי חייו, בדגש על פיתוח המסוגלות התעסוקתית. הפעולות כוללות הקניית כישורים רכים, כגון: ייעוץ והכוון תעסוקתי, הכנה לחיפוש עבודה עצמאי, הכנה לראיונות עבודה וסדנאות מיון, סיוע בשילוב בעבודה, תמיכה וליווי לעובדים למניעת נשירה ולקידום תעסוקתי. בנוסף, עוסקים המרכזים גם בהבניית הכשרות ומתן מידע בתחומי ההכשרה, וכן במתן מענים בתחום היזמות. התהליכים מול הפרט נובעים מהגישה הפרואקטיבית לחיזוק יכולות ומיומנויות.
3. עבודה עם הקהילה
מרכזי מעברים פועלים במרחב בו התושבים חיים בקהילות. השינויים המבניים, הכלכליים והחברתיים שהתרחשו במגזר הכפרי השפיעו על יכולת הקהילות לסייע לחבריהן להתפתח מבחינה תעסוקתית, ולהשתלב בעולם העבודה מחוץ לקיבוצים ולמושבים. לפיכך, תפקידם של המרכזים הוא לאתר ולטפל בחסמים הקהילתיים בצד זיהוי הכוחות והפוטנציאל הקיים בקהילות, יחד עם פיתוח מנגנונים קהילתיים לעזרה ותמיכה במחפשי עבודה.
הגישה הקהילתית עוברת כחוט השני בכל תחומי העבודה של התכנית. גם פיתוח הקשר עם המעסיקים באזור נעשה בגישה המבוססת על סולידריות של מעסיקים שהם חלק מהקהילה, תוך הבניית השיח עם המעסיקים להגברת המודעות כלפי מגוון הצרכים התעסוקתיים באזור. פיתוח תחום היזמות מתבסס על ראיית היזמות כמענה לצרכי הקהילה באזור ועל יצירת קהילה פעילה של יזמים מקומיים.

הפעילות הקהילתית של המרכזים באה לידי ביטוי במגוון דרכים נוספות
נאמני תעסוקה - סיוע לתושבים בתהליכי חיפוש עבודה: פעילים, מנהיגים ו-לא מועסקים לשעבר שהשתלבו בעבודה - מסייעים בתמיכה בבלתי מועסקים לקראת שילובם בעבודה.
רשתות חברתיות - פיתוח רשתות חברתיות לקידום בלתי מועסקים, לקידום עובדים, לפתרון בעיות ולמניעת נשירה מעבודה, לפיתוח יזמות באזור, ולמעסיקים - לפיתוח תעסוקה אזורית.
מנהיגות - בניית מנגנונים ממוסדים עם הנהגות היישובים לטיפול בתעסוקה ובפרנסה וגיוס המנהיגות הפורמלית והבלתי פורמלית להתמודדות בישובים ובקהילות עם נושא התעסוקה.
פעולות בקהילה - היגוי, הובלה והשתתפות בפרויקטים קהילתיים בתוך היישוב ובאזור כמו: שוק איכרים, יריד תעסוקה, פורום מקצועי אזורי ועוד.

מבנה מרכז מעברים
המרכז המקומי הינו שותפות בין שתיים עד שלוש מועצות אזוריות. המרכז ממוקם במבנה מרכזי ונגיש לתושבי המועצות, כאשר חלק מהפעילות נעשה בתוך היישובים עצמם. המרכז מופעל על ידי צוות מקצועי הכולל מנהל/ת מרכז, עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי/ת, רכז/ת מדור פרט, רכז/ת קשרי מעסיקים ורכזים/ות בתחום היזמות וההכשרה. לצדם פועלים מקדמי תעסוקה ישוביים ומתנדבים בשורה רחבה של תחומים.
המרכז מנוהל על-ידי ועדת היגוי של כלל השותפים המקומיים והארציים ועל ידי הנהלה פעילה המסייעת לניהול השוטף.

התוכנית הארצית
תוכנית מעברים מתנהלת ברמה הארצית כשותפות בין המועצות האזוריות, עמותת בעצמי ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים.
תפקיד המטה הארצי של התוכנית הינו לשמר ולפתח את מודל העבודה הייחודי של התכנית, להנחילו לשטח, להעביר ידע מקצועי בין המרכזים ולקיים מסגרות של הדרכה ופיתוח לצוות המקצועי, פיתוח מודלים חדשים, ליווי מקצועי, הפצה ושיווק.
במסגרת תכנית מעברים פועלים כיום שבעה מרכזים פעילים.

הפריסה הגיאוגרפית של התוכנית כיום
מעברים בעמק - מועצות אזוריות עמק יזרעאל, מגידו וזבולון.
מעברים מעיינות כנרת - מועצות אזוריות עמק המעיינות ועמק הירדן.
מעברים אצבע הגליל - מועצות אזוריות גליל עליון ומבואות חרמון.
מעברים גליל מערבי - מועצות אזוריות מטה אשר ומעלה יוסף.
מעברים כרמל מנשה - מועצות אזוריות מנשה וחוף כרמל.
מעברים נגב צפוני - מועצות אזוריות שער הנגב, יואב ובני שמעון.
מעברים נגב מערבי - מועצות אזוריות אשכול, מרחבים ושדות נגב.