• title

גיוון תעסוקתי

            

מה זה גיוון תעסוקתי?

שיווק הזדמנויות תעסוקתיות למועמדים בעלי תרבות, מוצא, מין וגיל שונים, כך שהמשאב האנושי בארגון ישקף טוב יותר את הגיוון האנושי בחברה הישראלית. הגיוון מאפשר גישה שוויונית לכל המועמדים ומתן מענה עסקי וחברתי לעסקים ולחברה הישראלית.

 אוכלוסיות היעד לגיוון בתעסוקה שהוגדרו בישראל הן: החברה החרדית, יוצאי אתיופיה, החברה הערבית, אנשים עם מוגבלות, בני/ות 45+.

(מתוך האתר של הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה)

 

 

למה גיוון תעסוקתי במעברים עמק?

- חלק מהאוכלוסיות שהוגדרו על ידי הפורום הישראלי כסובלות מהדרה ותת תעסוקה זוהו גם במעברים בעמק כאוכלוסיות הזקוקות למענה ייחודי ולהרחבת ההתערבות.

- אנו מאמינים כי גיוון תעסוקתי טוב לעסקים ולחברה.

- למעברים בעמק ישנן תשתיות בהן ניתן לפעול לטובת עידוד הגיוון בתעסוקה.

 

 

מה עושים בתחום הגיוון התעסוקתי במעברים בעמק?


למעסיקים: 

הנגשת מידע, פעילויות למען העלאת מודעות ועידוד העסקה מגוונת, יצירת שיתופי פעולה וחיבור לגופים המתמחים בתחום.


לאנשים עם מורכבות / מוגבלות: 

הנגשה והעלאת מודעות למענים הקיימים במרחב. תהליך ליווי אישי ייחודי קצר מועד על-ידי מעברים בעמק לאנשים עם מורכבויות תעסוקתיות שאינם זכאים / מלווים על-ידי תכניות תעסוקה אחרות.


לבני 45+: 

מענה פרטני וסדנאות פיתוח קריירה ייעודיות לבני 45+.


לאוכלוסיה הערבית: 

צוות ייעודי פועל באופן ממוקד בישובים הערביים בנושא התעסוקה. במקביל אנו פועלים לחיזוק השתתפות האוכלוסייה הערבית בפעילות הכללית המתקיימת במעברים בעמק.