• title

פיתוח מרחבים עסקיים ביישובים


מעברים בעמק מלווים ומקדמים יזמות ועסקים קטנים ובינוניים במגזר הכפרי. בפעילותינו אנו מכוונים להבטיח מענה מירבי ומיטבי ליזמים ובעלי עסקים קטנים מתוך ראייה מערכתית, הלוקחת בחשבון את הקהילה המקומית והאזורית בה פועל העסק וכן את תרומתו לקידום ופיתוח כלכלי של היישוב ושל האזור.


ליווי בפיתוח מרחבים עסקיים ביישובים מיועד ליזמים, מרכזי משק, רכזי ענפי היזמות ומנהלי השכרות ביישובים.

 

שירות זה מספק מענה מקצועי ליזמים ובעלי תפקידים ביישוב, המעוניינים לבחון ולקדם את מכלול הפעילויות היזמיות והעסקיות ביישוב תוך  גיבוש חשיבה כוללת לטובת: 

- ניצול ומינוף פוטנציאל המשאבים הקיימים ביישובים: נכסים, תשתיות פיזיות וכלכליות, הון אנושי.

- יצירת סינרגיה בקשר יזם-יישוב.

- קידום שיתופי פעולה מניבים בין עסקים בתוך היישוב.

- יצירת מענה תעסוקתי והתפרנסותי לעצמאיים ביישוב.

- הרחבת הזדמנויות התעסוקה לתושבי היישוב כשכירים בעסקים המקומיים.

- סיוע בקשר עם גורמים שונים: מוסדות וארגונים מסייעים/שותפים, יצירת פלטפורמות ומסגרות אזוריות חוצות עסקים לקידום עסקי ופיתוח כלכלי.


להלן התהליך שאנו מציעים:


שלב 1 - אבחון צרכים ראשוני ותיאום ציפיות

- היכרות ולמידת הפעילות העסקית.

- הצעה לתהליך ליווי לפיתוח מרחב עסקי.


שלב 2 - ניתוח הסביבה העסקית: פנים/חוץ יישובית

- מיפוי הפעילות העסקית הקיימת והפוטנציאלית.

- הצעה לחלופות אפשריות לפיתוח מרחב עסקי.


שלב 3 - בחינה מעמיקה לחלופות נבחרות לפיתוח מרחב עסקי

- בחינה עסקית מעמיקה לחלופות נבחרות.

- תוכנית עסקית לחלופה הנבחרת.


שלב 4 - הקמת המרחב העסקי

- גיבוש וכתיבת תוכנית עבודה להקמת המרחב העסקי.

- יישום תוכנית העבודה.


שלב 5 - ליווי המרחב העסקי

- ליווי בהתאם לתוכנית העבודה ועל-פי צורך.* הייעוץ יינתן על-ידי צוות יועצים מומחה, אשר יבחר בקפידה על-ידי הלקוח.