• title

שותפים לעשייה


 


מועצה אזורית עמק יזרעאלמועצה אזורית מגידומועצה אזורית זבולון

מועצה אזורית עמק המעיינותמשרד הרווחה והשירותים החברתיים 
האגף לעבודה קהילתית

עמותת בעצמי