• title

רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים נועד להבטיח את בריאות הציבור, בטיחותו ובטחונו, מניעת מפגעים סביבתיים, טיפול נאות בבעלי חיים וקיום דיני התכנון, הבניה וכבאות. לשם כך הוגדרו בצו רישוי עסקים פעילויות שונות שהן עסקים טעוני רישוי. כל עסק טעון רישוי נבדק על-ידי גורמים מקצועיים בהתאם לאופיו ומהותו במטרה להבטיח את שלום הציבור.
חשוב לדעת: קיומו של עסק טעון רישוי ללא רישיון מהווה עבירה פלילית, הכוללת עונשים הקבועים בחוק. 
לידיעת הציבור: כל המשתמש בשירותיו של עסק טעון רישוי שאין לו רישיון, חשוף לסכנות הנובעות מפעילות העסק (מזון, בידור, בעלי חיים, בתי מסחר, מפעלים וכיו"ב). רישוי העסק מהווה לא פעם חסם מרכזי בתפעול והקמת יזמות חדשה.

אנו במעברים בעמק נותנים ייעוץ וליווי בתחום הרישוי והסדרת העסק.

בנוסף, ניתן לפנות למועצות האזוריות. מחלקות רישוי העסקים במועצות מהוות כתובת לבעלי העסקים בשאלה האם ובאיזה תנאים ניתן להוציא רישיון ועוסקת במתן ייעוץ ומידע, ריכוז הטיפול בתיק הרישיון, מגעים מול הגורמים המקצועיים לפי הצורך, הנפקת רישיונות ואכיפה.

אנשי קשר במועצות:

מועצה אזורית עמק יזרעאל
אלון טל
מנהל מחלקת רישוי עסקים
טלפון: 04-6520098
פקס: 04-6528791

דוא"ל: alon@eyz.org.il 

מועצה אזורית זבולון
גבי שנער

אחראי רישוי עסקים
טלפון: 04-8478113

דוא"ל: gabi@zvulun.co.il  


מועצה אזורית מגידו

רונית משה

רכזת רישוי עסקים וקניינות
טלפון: 04-9598466

פקס: 04-9598400
דוא"ל:  tabrua2@megido.org.il


מועצה אזורית עמק המעיינות

יעקב קדוש

מנהל מחלקת רישוי עסקים

טלפון: 04-6065897

פקס: 04-6065826

דוא"ל: kobi@maianot.co.ilפל"ח במושבים

מעברים בעמק מלווים ומקדמים יזמות ועסקים במגזר הכפרי. כחלק מפעילותינו, אנו מכוונים לתת מענה ייחודי לעסקים במושבים בהם אושרה תוכנית הפל"ח ונדרש ליווי עסקי ביישום התוכנית, וכן במושבים בהם לא אושרה התוכנית ובמקרים אלו יש לבחון את האפשרויות והחלופות העסקיות המתאימות ליזם.

נשמח לעמוד לרשותכם במתן ליווי וסיוע מקצועי ביזום ופיתוח עסקי בתחום הנחלות במושבים. 


מידע מקצועי ליישום תוכנית הפל"ח:

פל"ח במושבים: תמונת המצב לפני ואחרי אישור התוכנית, סגן ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל - עידו דורי.

אפשרויות לרישוי עסקים בתחום הנחלות במושבים, עפרי דגני - מהנדסת הוועדה האזורית "יזרעאלים".

היבטים אסטרטגיים של תוכניות הפל"ח, רן חקלאי - כלכלה אורבאנית בע"מ.

תעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה, יוגב שריד - מנכ"ל "מבט מושבים".

שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה, מנהל מקרקעי ישראל - מחוז צפון.

ניתוח מקרה: המסע שלי לפל"ח, דורון בר און - i cook.

החלטה 1355, מנהל מקרקעי ישראל.