• title

שותפים לעשייה


 


מועצה אזורית עמק יזרעאלמועצה אזורית מגידו


מועצה אזורית זבולוןמועצה אזורית עמק המעיינות


משרד הרווחה והשירותים החברתיים
האגף לעבודה קהילתית ג'וינט ישראל

תב"ת - תנופה בתעסוקה